Snabbare utveckling av Quadricepsstyrka efter ACL-rekonstruktion med open chain övningar!

I det senaste numret av American Journal of Sports Medicine publicerades en studie av Thiago Yukio Fukuda et al. De jämförde skillnaden mellan att träna open chain övningar fyra veckor efter ACL-rekonstruktion kontra efter 12 veckor efter rekonstruktion.

Vid träning efter ACL-rekonstruktion har man tagit noggrann hänsyn till att initialt ej utsätta transplantatet för de translatoriska krafter som sker vid utövandet av t. ex. sittande benspark. Heijne & Werner visade 2007 att patienter som tränades med open chain övningar i det initiala stadiet drabbades av ökad ledlaxitet. Sedan dess har det visats att så länge man begränsar rörelsen till 45 grader så undviks den anteriora translationen av Tiba på Femur.

Metoden var av RCT typ med 49 deltagare som randomiserades i två grupper. Man testade patienterna efter 12, 19, 25 veckor samt 17 månader.

Testerna var:

  1. Styrka i knäextension sittandes
  2. Styrka i knäflektion magliggandes
  3. Enbenshopp, längd
  4. Korshopp
  5. Smärta
  6. Ledlaxitet, lachman
  7. Lysholms knätest

 

Resultatet man kom fram till var att alla tester utom styrka i Quadriceps samt Hamstrings i knäleden var desamma efter 12, 19 och 25 veckor. Efter 17 månader var gruppernas testresultat i alla parametrar relativt lika. Det förekom inga signifikanta skillnader mellan grupperna vid något av testtillfällena. Den statistiskt och kliniskt osignifikanta men ändå kliniskt intressanta skillnaden var att gruppen som tränade open chain övningar ökade i styrka för extensorerna snabbare.

Som så många andra studier faller den på att man ej kliniskt kan direkt överföra resultaten då patienternas status varierar kraftigt. Men om vi kan börja med open chain övningar tidigare med begränsad sträckning till 45 grader så kanske kombinationen med bland annat samtidig closed chain träning leda till än snabbare återhämtning för de ACL-rekonstruerade patienterna!

Sammanfattningsvis kan vi alltså ta med oss att träning i open chain med rörelsebegränsning ej leder till ökad ledlaxitet. Samt att styrkan ökar marginellt snabbare om man tränar i open chain tidigare i rehabiliteringsperioden.

 

Referens:

Thiago Yukio Fukuda, Deborah Fingerhut, Viviane Coimbra Moreira, Paula Maria Ferreira Camarini, Nathalia Folco Scodeller,
Aires Duarte, Jr, Mauro Martinelli, and Flavio Fernandes Bryk, (2013). Open Kinetic Chain Exercises in a Restricted Range of Motion After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Randomized Controlled Clinical Trial Am J Sports Med April 2013 41 788-794;

Lämna ett svar